REGULAMIN PORTALU LECZENIEOZONEM.PL

§1 Usługodawca

 1. Usługodawcą (prowadzącym Portal) jest: C&D MEDIA LTD, 3 High Street, BH15 1AB Poole,C&D MEDIA LTD, 3 High Street, BH15 1AB Poole,
  adres e-mail: kontakt@leczenieozonem.pl
 1. Portalem jest internetowy portal o nazwie „leczenie ozonem” znajdujący się pod adresem internetowym leczenieozonem.pl
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez mail kontakt@leczenieozonem.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź – standardowo do 72 godzin roboczych.
 3. Oświadczenia między Usługodawcą, a Użytkownikiem składane są w formie elektronicznej (w drodze elektronicznej), chyba że Regulamin stanowi inaczej. Przez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej rozumie się wysyłanie wiadomości przez formularz kontaktowy (przez Użytkownika) oraz na adres e-mail Użytkownika (przez Usługodawcę):

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Portal

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczna przy użyciu Portalu (Usługi) polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Portalu w celu:
  1. zamieszczania i przechowywania przez Użytkowników danych („Dane/Treści), poświęconych tematyce zdrowia, w szczególności artykułów i recenzji, postów, zdjęć, linków, komentarzy;
  2. możliwości przeglądania tych zasobów;
  3. tworzenia Kont i Profili;
  4. polecania produktów i firm
  5. uczestnictwa w forum internetowym
  6. uczestnictwa w konkursach
 2. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Portalu w celu zamieszczania i przechowywania przez siebie lub inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), w dowolnych systemach reklamowych (np. adsense, adtaily, CPMprofit, Traffic Revenue). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania na Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 3. Wszelkie prawa autorskie do Portalu jak i do baz danych, które zawiera Portal przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Portalu jak i baz danych bez zgody Usługodawcy jest zabronione. Opłata licencyjna za korzystanie z jednego zdjęcia wynosi 100 (sto) zł miesięcznie, a z jednego artykułu: 10 (dziesięć) zł za każde 100 (sto) znaków tekstu, bez spacji.
 4. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 5. Portal jest zintegrowany z Facebookiem. Korzystając z Portalu przez Facebook Użytkownik zobowiązany jest czynić to zgodnie z postanowieniami Regulaminu Facebooka. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Portalu przez Facebook.

§3 Użytkownik

 

 1. Osoba korzystająca z Portalu jest Użytkownikiem (Usługobiorcą).
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.
 3. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek Treści o charakterze bezprawnym. W tym celu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem Użytkownika Portalu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 4. Podstawowym obowiązkiem każdego Użytkownika jest przeczytanie i akceptacja Regulaminu. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://leczenieozonem.pl/regulamin-serwisu/ w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik może zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

 

§4 Wymagania techniczne niezbędne korzystania z Portalu

 1. Do korzystania z Portalu wymagane są:
  1. Stały dostęp do Internetu;
  2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
  4. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;

 

 1. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Usługi, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.

 

§5 Zgoda na wykorzystywanie Danych przez Usługodawcę

 

 1. Treść Portalu jest co do zasady jawna i dostępna dla wszystkich. Zamieszczającna Portalu jakąkolwiek Treść, Użytkownik wyraża zarazem nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Usługodawcę, na wszystkich polach eksploatacji, bez żadnych ograniczeń, w tym dotyczących form i postaci eksploatacji, pól eksploatacji, czasu eksploatacji, terytorium eksploatacji, opracowań, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną na następujących nośnikach: kliszy fotograficznej, fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, CD-I music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietkach komputerowych, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, kasetach,
  2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie  następującymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi: drukiem, na kliszy fotograficznej, drukiem offsetowym, drukiem folii samoprzylepnych, kalkomanią, nadrukami na materiałach, rysunek, grafika, malarstwo, fotografia cyfrowa, CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, CD-I music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietkach komputerowych, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, kasetach,
  3. wprowadzenie do obrotu,
  4. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
  5. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
  6. wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami i artystycznym wykonaniem, występami, produkcjami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na nośnikach audiowizualnych, multimedialnych, kasetach, taśmach video, dyskach, chipach wszystkich formatów, procesów analogowych i cyfrowych, transmisji na żywo, za pośrednictwem ekranu, ekranów video, ekranów cyfrowych, plazmowych, telebimów, promieni laserowych, dla publiczności ograniczonej i nieograniczonej,
  7. wielokrotne wystawianie i wyświetlanie w kinach, teatrach, multikinach, multipleksach, miejscach użyteczności publicznej, na lotniskach, stacjach, w barach, pubach, restauracjach, sklepach, dyskotekach, halach, stadionach, pokazach otwartych i zamkniętych, wszelkiego rodzajach środkach transportu,
  8. najem,
  9. dzierżawa,
  10. inne formy zezwolenia na korzystanie np. franchising,
  11. wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej, w tym: wielokrotne nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, analogowo lub cyfrowo; wielokrotne nadanie za pośrednictwem satelity analogowego lub cyfrowego; wielokrotne równoczesne integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, analogowo lub cyfrowo, przy użyciu jakichkolwiek środków technicznych naziemnych lub satelitarnych, jak i przewodowych lub bezprzewodowych, emisje w kinach i innego rodzaju ekranach,
  12. eksploatację w internecie, na stronach www, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych klub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  13. eksploatację przy wykorzystaniu multimedialnych platform cyfrowych,
  14. wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów,
  15. oznaczanie wszelkich towarów i usług, w tym także zarejestrowanie jako znaku towarowego, usługowego, wzorów zdobniczych, a także innych dopuszczalnych prawem postaci znaków handlowych,
  16. używanie jako znaku handlowego, logo, nazwy czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub oferowane przez niego towary lub usługi,
  17. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji, w tym w reklamie typu ATL (above-the-line) z wykorzystaniem medialnych środków oddziaływania (np. telewizja, prasa, tzw. outdoor – reklama zewnętrzna, internet) oraz BTL (below-the-line) z wykorzystaniem pozamedialnych środków oddziaływania (POS-y, stoiska wystawowe, wystawy sklepowego, stojaki, bannery, ulotki, itp.);
  18. tłumaczenie na wszystkie języki;
  19. inne pola wymienione w regulaminie.
 2. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na dokonywanie i korzystanie przez Usługodawcę na wymienionych wyżej polach eksploatacji ze wszelkich adaptacji, przeróbek, modyfikacji itp. tych Treści (Treści zależne).
 3. Wyrejestrowanie się z Portalu nie powoduje odwołania zgody na korzystanie z Treści, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca może, ale nie musi usunąć z Portalu, na żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował.zamieszczone przez niego Treści.
 4. Usługodawca ma prawo przenieść na osoby trzecia wszelkie prawa, o których mowa w §5, lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z tych praw.
 5. Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się wykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do przedmiotów praw, o których mowa w §5 – w zakresie korzystania przez Usługodawcę z tych praw zgodnie z §5 lub korzystania przez podmioty, o których mowa w §5 ust. 4.

 

§6 Dokonanie Rejestracji w Portalu i korzystanie z niego

 

 1. Do korzystania z Portalu wymagana jest Rejestracja i zalogowanie. Niezarejestrowani Użytkownicy lub Użytkownicy zarejestrowani, ale nie zalogowani, mogą jedynie przeglądać niektóre treści Serwisu.
 2. Do dokonania rejestracji wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjego, znajdującego się pod adresem:
 3. Dokonując Rejestracji Użytkownik podaje:

obowiązkowo:

nick

imię

nazwisko

adres e-mail

hasło

 1. W wyniku prawidłowej Rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nicka Użytkownika„Konto” lub „Konto Użytkownika”).
 2. Zalogowanie się do Konta następuje przez podanie loginu Użytkownika, którym jest adres e-mail oraz hasła.
 3. W każdym momencie Użytkownik może wylogować się z Konta.
 4. Użytkownik może zmienić hasło do swojego Konta w opcji „Ustawienia”.
 5. Elementem Konta Użytkownika jest Profil Użytkownika („Profil”), który zawiera następujące dane Użytkownika:
  • imię;
  • nazwisko;
  • e-mail
  • numer telefonu
  • adres
  • wiek;
  • zdjęcia.

 

 1. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z jego Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu.
 2. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z Portalu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innego Użytkownika lub osoby, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.
 4. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik może uczestniczyć w konkursach. Uczestnicząc w konkursie Użytkownik podaje imię, nazwisko, adres, wiek i numer telefonu oraz akceptuje Regulamin Konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów uczestnictwa w Konkursie wraz z przekazaniem tych danych firmie kurierskiej w celu wysyłki nagrody.

 

§7 Zgoda na otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej

 

 1. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, widowiskach, towarach czy usługach oferowanych przez Portal lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące. Informacje/materiały te będą wysyłane na adres e-mail Użytkownika wskazany przy Rejestracji, a jeśli nie dokonał Rejestracji – adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 2. Użytkownik wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1:
  1. Jeśli nie jest Użytkownikiem zarejestrowanym – przez kliknięcie na ikonkę „chcę otrzymywać newsletter lub materiały marketingowe na następujący adres e-mail [podanie adresu];
  2. Jeśli jest Użytkownikiem zarejestrowanym – w trakcie procesu Rejestracji przez zaznaczenie ikonki „chcę otrzymywać newsletter lub materiały marketingowe”.
 3. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy e-maila lub w ustawieniach swojego Profilu lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Portalu.
 4. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi zarejestrowanemu, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Portalu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Portalu itp. („Komunikaty”)
 5. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Portalu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym informuje Użytkowników poprzez Komunikat.

 

§8 Archiwizowanie Danych i inne kwestie dotyczące Danych

 

 1. Usługodawca tworzy archiwum wszelkich Treści, które zostały na Portalu opublikowane. Jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych roszczeń. W szczególności Usługodawca może w każdym czasie usunąć archiwum lub usunąć wybraną treść z archiwum, uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do niego.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi:
  1. modyfikowanie lub usuwanie przez Usługodawcę wyglądu Portalu, w tym wyglądu/układu Konta Użytkownika,
  2. umieszczanie w ramach Portalu informacji, okien, bannerów, reklam;
  3. ustalanie przez Usługodawcę zawartości Portalu;
  4. usuwanie, modyfikowanie lub uniemożliwianie dostępu do Danych;
  5. zaprzestanie prowadzenia Portalu a także każdej z Usług;
  6. podjęcia przez Usługodawcę wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do archiwizowania i przechowywania na komputerze lub innym nośniku pamięci kopii wszelkich Danych, które zamieścił lub przechowuje na Portalu (np. jeśli zamieścił on na Portalu zdjęcie, plik z tym zdjęciem powinien również znajdować się na komputerze Użytkownika). Za skutki niedopełnienia tego obowiązku usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności (np. zdjęcie takie zostanie trwale usunięte z Portalu, a Użytkownik nie ma jego kopii na swoim komputerze).
 4. Usługodawca ma prawo ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

 

§9 [Zamieszczanie, przechowywanie Treści]

 

 1. Użytkownik może zamieścić na Portalu każdą Treść (poprzez opcję „Dodaj”, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. Jest zgodna z tematyką Portalu;
  2. Użytkownik musi posiadać wszelkie prawa do zamieszczania i opublikowania Treści, w tym autorskie prawa majątkowe lub też musi być uprawniony do zamieszczania i opublikowania Treści na podstawie innego tytułu prawnego;
  3. Użytkownik musi posiadać wszelkie prawa do udzielenia zgody, o której mowa w §5;
  4. Zamieszczanie i opublikowanie Treści nie może naruszać niczyich praw ani dóbr osobistych lub majątkowych;
  5. Treść nie może zawierać treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, wulgarnych, obraźliwych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny;
  6. Treść musi być zgodna z Kodeksem Użytkownika Portalu;
  7. Treść nie może zawierać elementów stanowiących materiały reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub innych osób lub towarów lub usług.
 2. Usługodawca może odmówić publikacji Treści bez podania przyczyny w każdym czasie.
 3. Zabronione jest także używanie wszelkich programów obchodzących ograniczenia zawarte w systemie teleinformatycznym Portalu. Działanie takie jest nieuczciwe i będzie powodowało zawieszenie Konta.
 4. Wyłączną odpowiedzialność za Treść ponosi Użytkownik, który ją zamieścił.
 5. Użytkownik nie może nadsyłać na Portal Treści, która jest identyczna lub istotnie podobna do Treści już zamieszczonych lub opublikowanych przez tego lub innego Użytkownika.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych zasad, Usługodawca zawiesić Konto.
 7. Usługodawca może uzależnić publikację Treści od jego zgody. W takim wypadku jednakże Usługodawca nie moderuje ich, nie sprawdza ich także pod kątem tego, czy są zgodne z prawem lub czy zgodna z prawem jest związana z nimi działalność. Usługodawca sprawdza jedynie to, czy Treści te są zgodne z tematyką Portalu).
 8. Każdy Użytkownik może oglądać Treści opublikowane na Portalu. Może również dodać najchętniej odwiedzane czy lubiane Treści do Ulubionych (opcja Ulubione).

 

§10 [Zawieszenie lub Usunięcie Konta]

 1. Jeżeli Użytkownik narusza Regulamin lub przepisy prawa („Niedozwolone korzystanie z Usługi) Usługodawca może zawiesić Konto tego Użytkownika na czas określony lub nieokreślony („zawieszenie Konta”) jak i usunąć Konto Użytkownika z Portalu, w tym pozbawiając go możliwości ponownej Rejestracji na czas określony lub na zawsze („Ban”).
 2. Usuniecie Konta nie powoduje usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu. Wyłączną decyzję co do dalszego ich losu podejmuje Usługodawca.

 

§11 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone lub przechowywane Dane (w tym Dane na Portalu), jeśli nie wie o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Danych. Użytkownik, który uzna, że Dane lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy korzystając z formularza – Zgłoś Naruszenie, zgodnie z Procedurą Zgłaszania Naruszeń- Załącznik Nr 2.
 2. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego Danych. Usługodawca nie sprawdza Danych pod kątem tego, czy są bezprawne lub czy bezprawna jest związana z nimi działalność i nie ma takiego obowiązku.
 3. Wobec Użytkowników Usługodawca odpowiada tylko za działania lub zaniechania będące wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa (ze względu na nieodpłatny charakter korzystania z Portalu takie ograniczenie odpowiedzialności jest dozwolone), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana. mail.
 5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Portalu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

 

§12 Rola Portalu

 1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikami, nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.
 2. Usługodawca nie gwarantuje dokładności i poprawności jakichkolwiek Danych zamieszczonych lub przechowywanych przez Użytkowników na Portalu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Portalu.
 4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:
  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z osobą, która podała swoje dane kontaktowe w ramach Portalu;
  2. niezawarcie przez Użytkowników umów;
  3. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów;
  4. sprzeczność Danych z rzeczywistym stanem rzeczy;
  5. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,
  6. zdolność Użytkowników do realizowania umów;
  7. wypłacalność Użytkowników.
 5. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§13 Reklamacja

 

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

§14 Zbycie Portalu

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim informuje Użytkownika drogą elektroniczną, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie.

 

§15 Rozwiązanie umowy o korzystanie z Portalu

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o korzystanie z Portalu w każdym czasie bez wypowiedzenia i bez podania przyczyny.
 2. W szczególności Usługodawca może w każdym czasie zakończyć działalność Portalu.
 3. Rozwiązanie umowy następuje drogą elektroniczną
 4. Wskutek rozwiązania Umowy następują usunięcie Konta Użytkownika.
 5. Z chwilą Usunięcia Konta Użytkownika może nastąpić, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących danych osobowych, usunięcie wszystkich Danych zamieszczonych i przechowywanych przez Użytkownika, z tego względu Użytkownik powinien je przechowywać na własnym komputerze, a Portal i wszelkie jego funkcje przestają być dla Użytkownika dostępne. Może nastąpić bezpowrotna utrata wszystkich zgromadzonych w ramach Konta Danych.

 

16 [Postanowienia końcowe]

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.
 2. Usługodawca informuje Użytkowników drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji. Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie Usługodawcy na podany w informacji adres poczty elektronicznej.
 3. Umowa o korzystanie z Portalu zawierana jest w języku polskim.
 4. Prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:
  1. Załącznik Nr 1 – Kodeks Użytkownika Portalu
  2. Załącznik Nr 2 – Procedura Zgłaszania Naruszeń.
  3. Załącznik Nr 3 – Polityka Prywatności wraz z Polityką Cookies
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015
 7. Usługodawcą (prowadzącym Portal) jest: C&D MEDIA LTD, 3 High Street, BH15 1AB Poole.

 

Uwaga: Staramy się, by Nasz Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy jak i orzecznictwo sądowe jak i orzecznictwo i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego, jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Ty jesteś konsumentem, przepis te nie wiąże Ciebie. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli Twoim zdaniem jakiś przepis Regulaminu narusza przepisy o ochronie konsumentów – napisz do Nas na adres: kontakt@leczenieozonem.pl przeanalizujemy problem i jeśli dojdziemy do wniosku, iż tak jest  – usuniemy go;

 

Załącznik Nr1– Kodeks Użytkownika Portalu. Zasady zamieszczania Treści na Portalu i podstawowe obowiązki Użytkownika Portalu

Użytkownik w ramach Portalu ma możliwość zamieszczania lub przechowywania wszelkich Danych, o ile nie są one sprzeczne z prawem, Regulaminem. Dane te nie mogą naruszać praw osób trzecich, dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej (przemysłowej), tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej. Zdjęcia zamieszczone przez Użytkownika nie mogą naruszać niczyich praw autorskich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Dane zamieszczone przez siebie i przechowywane na Portalu.

 

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA DANYCH

 

Twoje Dane:

 1. nie mogą zawierać treści:
  1. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, ksenofobii lub konfliktów;
  2. propagujących przemoc;
  3. wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady dobrego wychowania;
  4. wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd;
  5. dotyczących towarów lub świadczenia usług, które nie istnieją lub co do których Użytkownik nie ma uprawnień;
  6. fałszujących lub nie podających rzeczywistych właściwości lub cech towarów lub usług (takich jak rozmiar/metraż, przebieg, wiek, cena, lokalizacja, wynagrodzenie i tym podobne);
  7. dotyczących świadczenia usług uznanych ogólnie za naganne, jak prostytucja, piramidy finansowe, lichwa.
  8. dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym systemie podobnym;
  9. zawierających informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz grach na automatach i na automatach o niskich wygranych;
  10. dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i podobnych, jak również bezpośredniej pomocy przy zdawaniu jakichkolwiek zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów;
  11. dotyczących telepracy polegającej na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spamu)
  12. dotyczących haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowy lub sieci teleinformatycznej;
  13. dotyczących oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy, systemów i sieci teleinformatycznych.
 2. Dane nie mogą zawierać odnośników do serwisów internetowych wymagających od usługobiorców uiszczania opłat z tytułu korzystania z tych serwisów jak i reklamy lub odnośników serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu.
 3. Dane nie mogą zawierać wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom Portalu, jak i „łańcuszków internetowych”;

 

TWOJE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI – korzystając z Portalu nie będziesz:

 

 1. podejmować działań, które nadmiernie obciążają infrastrukturę Portalu lub zakłócają poprawne jego funkcjonowanie;
 2. kopiował, modyfikował ani rozpowszechniał treści tworzonych przez inne osoby bez ich oraz naszej wyraźnej, pisemnej zgody;
 3. korzystał z jakiegokolwiek z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi), robotów (spikerów, scraperów) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony Portalu i gromadzić pochodzące z niej Dane bez naszej wyraźnej pisemnej zgody lub aby przerywać, niszczyć lub ograniczyć działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwić nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera lub sieci komputerowej;
 4. korzystał z danych osobowych innych Użytkowników, dostępnych w Portalu w celu innym niż dozwolone w Regulaminie, w szczególności nie będziesz wysyłał im niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub zbierał te dane w innych celach;
 5. kopiował, rozpowszechniał, modyfikował treści pochodzących z Portalu bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody, dezasemblował ani dekompilował, odtwarzał ani podejmował żadnych innych prób w celu poznawania kodu źródłowego Portalu. Wolno Ci jedynie wykorzystywać te elementy Portalu, które sam dodałeś (tj. zamieszczone przez Ciebie Dane).
 6. Podejmował działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz nie będziesz korzystał z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
 7. Podejmował Działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu;
 8. Podejmował działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Konto innych Użytkowników;
 9. Podejmował działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
 10. Podejmował działań, które wpływają na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie itp.), w tym między innymi korzystał ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.
 11. Wykorzystywać Portalu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzeniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej
 12. Wielokrotnie wysyłał tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding).

 

W celu dokładnego zapoznania się z Twoimi obowiązkami przeczytaj Regulamin.

 

Jeśli Dane zawierają lub mogą zawierać treści naruszające lub mogące naruszać Zasady, to Użytkownik zobowiązany jest przed zamieszczeniem tej Danej, treści te wykreślić w sposób uniemożliwiający ich odczyt w jakikolwiek sposób.

 

 

Załącznik Nr 2 – Procedura Zgłaszania Naruszeń

Zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywane na Portalu Treści. Zgodnie z art. 15 tej ustawy nie mamy również obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnionych przez Ciebie Treści i nie robimy tego.  Jednakże mamy obowiązek uniemożliwić dostęp do nich w dwóch wypadkach:

 

– w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności (np. z Policji, prokuratury);

– w przypadku uzyskania innej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności. Taką wiadomość możemy otrzymać od dowolnej osoby. Jeśli zauważyłeś, że jakakolwiek Treść na Portalu narusza Twoje prawa, dobra osobiste, dane osobowe (np. zauważyłeś, że Treść opublikowana na Naszym Portalu albo treść Profilu Użytkownika narusza prawo), poinformuj Nas o tym przez opcję „Zgłoś Naruszenie”, a my, po dokonaniu weryfikacji, czy Twoja wiadomość jest wiarygodna, uniemożliwmy dostęp do takiej Treści.

 

Aby zgłosić Naruszenie, wypełnij prawidłowo formularz „Zgłoś Naruszenie”. Masz możliwość otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, przez wybór opcji „Prześlij mi kopię wiadomości”. Informacje wymagane w formularzu „Zgłoś Naruszenie” są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że osoby zgłaszające naruszenie podają prawdę, są uprawnionymi stronami albo ich upoważnionymi przedstawicielami. Ponadto ma to nam umożliwić jednoznaczne rozpoznanie Treści, do której dostęp mamy uniemożliwić.

 

Twoje Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Adres e-mail;
 2. Imię i nazwisko;
 3. Wskazanie rodzaju i zakresu naruszenia, w szczególności wskazanie Treści (np. konkretnej informacji na Portalu), która Twoim zdaniem, narusza prawo;
 4. Podanie informacji umożliwiających nam zlokalizowanie miejsca, gdzie znajduje się Treść, do której dostęp mamy uniemożliwić (dokładny link i określenie miejsca na podstronie);
 5. Uzasadnienie;
 6. Ewentualne dowody na poparcie zgłoszenia.

 

Jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Nas podanych przez Ciebie w Zgłoszeniu danych osobowych dla potrzeb weryfikacji Twojego Zgłoszenia i uniemożliwienia dostępu do wskazanej przez Ciebie w nim Treści (akceptując odpowiedniego checkboxa).

 

Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wyżej wymienionych elementów, możemy odmówić jego rozpatrzenia, w tym wypadku najpierw wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.

 

Jeśli uznamy, iż Twoje zgłoszenie (wiadomość) jest wiarygodne, uniemożliwimy dostęp do wskazanej przez Ciebie Treści, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu Użytkownika, który tą Treść zamieścił o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści. Pamiętaj, że dokonując zgłoszenia, bierzesz na siebie odpowiedzialność za prawidłowość informacji w nim podanych i zasadność takiego zgłoszenia. Jeśli wskutek niezasadnego zgłoszenia uniemożliwimy dostęp do Treści, będziemy mogli dochodzić od Ciebie odszkodowania lub innych roszczeń prawem przewidzianych.

 

Informując Użytkownika, który zamieścił Treść, objętą Twoim zgłoszeniem, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści, wyznaczmy mu termin 3 (trzech dni na ustosunkowanie się do tego zamiaru. Po upływie tego terminu uniemożliwiamy dostęp do Treści, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do tego, by nie uniemożliwiać dostępu do Treści.

 

Jeśli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, uniemożliwiamy dostęp do tej treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

 

Ponadto nie mamy obowiązku informowania o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści w następujących przypadkach:

 1. Gdy opóźnienie w uniemożliwieniu dostępu do Treści grozi Nam lub innej osobie szkodą;
 2. Gdy naruszenie prawa lub Regulaminu przez zamieszczającego Treść jest wysoce prawdopodobne w świetle zasad doświadczenie życiowego;
 3. Gdy natychmiastowe uniemożliwienie dostępu do Treści jest oczywiście uzasadnione.

 

Przykładami mogą być tu sytuacje, gdy np. na Portalu zamieszczono zdjęcie o charakterze pedofilskim, treść oczywiście wulgarną, obrażającą innego użytkownika, zachęcającą do popełnienia przestępstwa itp.

 

.